معرفی

مشخصات فردی

مهرناز احمدی مبارکه

نام - نام خانوادگی : مهرناز   احمدی مبارکه

پست الکترونیکی : a_ahmadi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روان شناسی بالینی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روان شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روان شناسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

مدیر پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی (شهریور 1389- مرداد 1391).

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاورة جمهوری اسلامی ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : روانشناسی

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 2

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386-07-01

مهرناز احمدی مبارکه
مهرناز احمدی مبارکه

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^